Surfplattan på förskolan : ett nytt pedagogiskt verktyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Författare: Petter Luong; [2012]

Nyckelord: Ipad; surfplatta; IKT; förskola; språk; lärande;

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan använder surfplattan som ett pedagogiskt verktyg. Undersökningen kommer att behandla pedagogers syn på detta verktyg och dess möjlighet att berika barns lekande samt deras lärande. Den vetenskapliga undersökningen har genomförts på ett kvalitativt sätt i form av intervjuer. Intervjuerna har genomförts med sju pedagoger och en utbildare inom IKT och alla är verksamma i Kalmar kommun. Resultatet visar på att lärarna upplever att barnen lär sig hantera surfplattan snabbt och att det sker mer samspel mellan barnen än vad det hade gjorts om surfplattan inte hade använts. De programvaror som finns tillhands för surfplattan underlättar användandet för barnen och pedagogerna eftersom de då följs upp av en styrd verksamhet. Surfplattan ses som ett extra komplement som kan underlätta pedagogers arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)