Långsiktig kompaktering av växtbäddar i stadsmiljö : en fallstudie av en lindallé i Malmö

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Kompaktering av öppna växtbäddar är ett förekommande problem i städer. Kompakteringen ger effekter som försämrar träds tillväxt och vitalitet. Detta arbete undersöker hur kompaktering uppstår i urbana miljöer, vad det ger för effekter på marken och träden och om det finns några lösningar till en kompakterad mark. Arbetet inkluderar en litteraturstudie och en fallstudie av en lindallé i Malmö. Fallstudiens resultat och kopplingen till litteraturstudien stödjer tesen att studerad lindallé lider i olika grad av kompakterade växtbäddar och att detta har haft en negativ effekt på de drabbade träden. Möjliga lösningar inkluderar utbyte av jorden i växtbäddarna och begränsande av vidare kompaktering. Fortsätta studier rekommenderas för att mer precist kunna konstatera graden av kompaktering på platsen, dess inverkan på träden och lösningsförslagens lämplighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)