Kontinuitetsförmåga : En teoribildning för ett framtidssäkert totalförsvar

Detta är en Master-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Det försämrade säkerhetspolitiska läget präglas av komplexa snabbföränderliga och oförutsägbara säkerhetshot. Dessa säkerhetshot medför att uppbyggnaden av det nya totalförsvaret redan i förhand riskerar att bli obsolet.  Uppsatsens syfte är att utifrån en explorativ kvalitativ intervjustudie skapa djupare helhetsförståelse för hur Sverige, utifrån ett civilt och militärt perspektiv, kan skapa ett framtidssäkert totalförsvar. Ett totalförsvar som är verkningsfullt mot både samtida och framtida säkerhetshot som orkestrerats av en statsaktör med antagonistiska avsikter.  Den explorativa strategin och användandet av grundad teori har resulterat i att studien både tillför ny empiri och teoribildning till krigsvetenskapen. Resultatet påvisar att det krävs en allomfattande nationell kontinuitetsförmåga för att kunna skapa ett framtidssäkert totalförsvar som verkningsfullt kan hantera både kända och okända säkerhetshot. Kontinuitetsförmågan uppnås genom att skapa förståelse, stabilitet, anpassningsbarhet och handlingsutrymme.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)