Användaracceptans för nylanserade mobila betallösningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar vilka variabler som påverkar användaracceptansen vid nylanserade appar. En fallstudie har gjorts på Skånetrafiken som i mars 2017 påbörjade lanseringen av ett nytt system för biljett- och betallösning. De olika Technology Acceptance Model (TAM) presenterar ett antal variabler för att studera användaracceptansen av ett system. Vi har skapat en egen teoretisk modell baserat på TAMs olika variabler. Utifrån en genomförd kvantitativ undersökning analyseras och diskuteras till vilken grad resultatet från undersökningen inverkar på de olika variablerna och därmed användaracceptansen i fallet Skånetrafiken. Resultatet från studien visar att de tre grundvariablerna upplevd användbarhet, upplevd användarvänlighet och avsikt att använda påverkar användaracceptansen till olika grad. Där upplevd användarvänlighet och självskattade kunskap är de variabler som påverkar användarens acceptans av Skånetrafiken-appen mest positivt. Fortsatt bör undersökas hur användaracceptansen förändras över tid och i en urvalsgrupp där majoriteten av respondenter inte rankar sin självskattade kunskap som hög, för att se om utfallet och resultatet av undersökningen förändras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)