Övervikt och fetma vid datortomografi av buken: Effekten på stråldos.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Madeleine Lindgren; [2019-08-22]

Nyckelord: Datortomografi; CT; stråldos; övervikt; fetma;

Sammanfattning: Övervikt och fetma är i dagsläget ett världsomfattande folkhälsoproblem som kan leda till enrad olika sjukdomar. I Sverige är omkring hälften av befolkningen överviktiga eller feta.Datortomografi är en frekvent använd modalitet inom radiologin som ger detaljrika bildermen till följd av en högre stråldos än konventionell bildtagning. Joniserande strålning kan geupphov till både kortsiktiga- och långsiktiga skador och särskilt känsliga för strålning är blandannat organen i buken. Det är röntgensjuksköterskans ansvar att i enlighet med ALARAprincipenoptimera bildtagningen och utsätta patienten för en så liten stråldos som möjligt,men med en tillräckligt god bildkvalitet. Syftet med denna litteraturöversikt är att undersökahur övervikt och fetma påverkar stråldosen vid datortomografiundersökningar av buken.Metoden är en strukturerad litteraturöversikt där 13 kvantitativa artiklar granskats ochanalyserats. Resultatet visar att vid användandet av AEC ökar stråldosen till överviktiga ochfeta patienter. Vid undersökningar utan AEC är resultatet mer tvetydigt och stråldosen kanantingen öka eller minska vid övervikt och fetma beroende på inställningar och parametrar.Minskningen i stråldos ses vid mätning av organdos och effektiv dos. Konklusionen av dennalitteraturöversikt är att övervikt och fetma påverkar stråldosen viddatortomografiundersökningar av buken och att kunskap om hur denna påverkan ser ut ärnödvändig för röntgensjuksköterskan och uppgiften att optimera bildtagningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)