Kommunikation i förändringsarbete : vilken roll spelar kommunikation för chef och ledare i en LEAN förändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Sammanfattning:

Examensarbetet inleddes med en förstudie där olika förbättringsområden inom organisationen identifierades. Kommunikation i praktiken kan liknas vid ett förstärkningsverktyg vilket påverkar de vanligaste faktorerna för ett lyckat förändringsarbete. Idag måste en ledare och chef vara kommunikativ och det fungerar inte längre med att peka med hela handen. Medarbetarna måste förstå sin chef och ledare och det måste finnas ett samspel mellan dem. För att chefer och ledare ska styra förändringsprocessen behövs kommunikation.

Syfte med examensarbetet är att undersöka hur kommunikationsprocessen kan användas som styrmedel mot en social förändring. Målet med examensarbetet är att beskriva kommunikation för förändring på Volvo i Olofström och att identifiera förbättringsområden inom organisationen. Examensarbetets avsikt är att undersöka olika synvinklar ur kommunikation, ledarskap och förbättringar kring en förändringsprocess.

De slutsatser som examensarbetet visar är att kommunikationsprocessen kan användas som styrmedel via information, kommunikation, möten och genom dialog. Kommunikation måste ske via chef och ledare och visuellt ledarskap. Kommunikation innebär att i dialog tala med varandra. Förbättringsarbetet som påbörjats bör fortsätta som del i organisationens förändringsarbete.

Utifrån målbeskrivningen - Hur ledare kommunicerar för att uppnå förändringsmål visar resultat att chef/ledare ansvarar för kommunikations-processen när det gäller planering och genomförande av förändring i en arbetsgrupp. Organisationen kan då se chef/ledare som en förändringsledare. Förändringens resultat påverkas av hur kommunikationen genomförs. Förändring och utveckling sker via kommunikation och dialog i en samverkan.

Utifrån målbeskrivningen – Hur kommunikation kan leda medarbetare mot förändring bör chef/ledare börja med att diskutera och kommunicera vad det innebär att gå från ett läge till ett annat läge i en LEAN förändring. Vidare visar resultat att chef/ledare behöver studera innebörden av resultat via analys och diskussion men framför allt vad det innebär att ge support och feedback. Strategisk kommunikation kan vara den del som saknas då kommunikation inte förstås.

Utifrån målbeskrivningen – Hur Kommunikationen påverkas av LEAN ledarskap på Volvo Personvagnar AB Karosskomponenter (VCBC) noteras i resultatdelen att förändring och ledarskap inte kopplas ihop. Då kan chef/ledare inte utveckla kommunikationsprocessen mot en social förändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)