Styrningen inom hemtjänsten - En fallstudie om hur digitaliseringen har påverkat styrningen i hemtjänsten i Göteborgs kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Äldreomsorgen i Sverige har blivit starkt kritiserat för sinbristfälliga verksamhet där de äldre inte får den vård de behöver. Digitaliseringen är enmöjlig lösning på problemet, med syfte att bättre planera verksamheten och därmed förbättraeffektiviteten. Tack vare digitaliseringen möjliggörs även en förändrad form av styrning, därledningen enklare kan kontrollera de anställda. Vad Göteborgs kommun har gjort är att införaett nytt system, det digitala hjälpmedlet PluGo, vilket är ett planerings- och beslutsverktyg.Vidare har den offentliga sektorn fått kritik för att vara för regelstyrd, vilket lett tillförhoppningen om att införa en mer tillitsbaserad styrning där den anställde motiveras snarareän kontrolleras.Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur digitaliseringen, med fokus på PluGo,har påverkat styrningen inom Göteborgs kommun, samt om den haft en möjliggörande ellerbegränsande effekt. Vidare vill vi undersöka hur arbetet mot en mer tillitsbaserad styrningpåverkas av införandet av det digitala hjälpmedlet PluGo.Avgränsningar: Avgränsningar har gjorts mot Göteborgs kommun, den offentliga sektornsamt hemtjänsten. Vi har även haft huvudfokus på PluGo, vilket är den största digitalaförändringen för Göteborgs kommun.Metod: Studien har genomförts genom en kvalitativ ansats, där den empiriska dataninsamlats via intervjuer med både chefer och vårdare inom hemtjänsten Göteborgs kommun.Diskussion och slutsatser: Det visar sig att PluGo både haft en begränsande och enmöjliggörande effekt på verksamheten, detta då arbetet upplevs som flexibelt men att detändå blir begränsat genom den uppföljning och dokumentering som sker. Likaså är fallet förarbetet mot den tillitsbaserade styrning då det stora fokuset på uppföljning, som möjliggjortsav PluGo, hämmat vårdarnas möjlighet till handlingsfrihet. Dessutom har PluGo ökatarbetsbelastningen och övertagit ansvaret från vårdarna vid beslut- och planeringsprocesser.Förslag på fortsatt forskning: Digitaliseringens påverkan på styrning i andra kommuneroch offentliga verksamheter. Alternativt hur det fortsatta utvecklingsarbetet av PluGo börgenomföras för att uppnå önskad effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)