“YOUR OWN CONTRACT, A RESIDENCE, A HOME…THAT IS ALL VERY IMPORTANT FOR A PERSON”

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Ett stabilt boende är en grundläggande nödvändighet och en viktig förutsättning för att stärka individers välmående. En bostad är inte bara en plats för förvaring av ägodelar, utan är även nära sammankopplat med ett antal grundläggande “förmågor” som ger individer möjlighet att sköta sin hälsa och hygien, tillgodose sitt sömnbehov och upprätthålla ett socialt nätverk. På detta sätt är en stabil bostad en av de avgörande faktorerna för att en individ skall nå framgångsrik återanpassning i samhället efter avtjänat fängelsestraff. Den kriminologiska forskning som undersöker individers liv efter avtjänat fängelsestraff behandlar nästan uteslutande generella samhällskonsekvenser efter frigivning utan vidare fokus på bostadssituationen specifikt. Detta leder till en kunskapslucka på området. Mot bakgrund av denna kunskapslucka syftar vår studie till att undersöka hur bostadssituationen ser ut för individer som tidigare avtjänat ett fängelsestraff. Detta genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med individer som tidigare avtjänat ett fängelsestraff. Vidare syftade studien till att undersöka respondenternas upplevelser av den hjälp de fått av myndigheter och organisationer gällande bostad. Resultatet visar att dessa respondenter har haft stora svårigheter att finna ett stabilt boende efter avtjänat fängelsestraff, där hög grad av mobilitet varit förekommande. Bristfälliga ekonomiska förutsättningar i form av betalningsanmärkningar och skulder var en avgörande faktor till detta. Upplevelserna kring myndigheter och organisationers hjälp har varierat bland respondenterna där både negativa och positiva erfarenheter har skildrats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)