Hållbarhetsintegrering – från ord till handling : En studie om hur retailföretag integrerar hållbarhet med hjälp av formella och informella styrmedel

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Företag förväntas idag att arbeta med hållbarhet och hållbarhetsarbete är nödvändigt för företags långsiktiga överlevnad. Samtidigt som företag är medvetna om behovet av hållbarhetsarbete besitter de inte tillräcklig kunskap om hur hållbarhet ska integreras i sin verksamhet. Tidigare studier visar att formella och informella styrmedel är nyckelfaktorer för hållbarhetsintegrering, kunskapen om hur företag använder dessa styrmedel i sin hållbarhets- integrering är dock begränsad. Vidare har hållbarhet blivit allt viktigare för retailföretag. Denna studie undersöker därför detta genom en kvalitativ flerfallsstudie med sju semistrukturerade intervjuer, vars respondenter arbetar på stora svenska retailföretag. Studien visar hur frekvent olika styrmedel används samt visar en variation i vilken utsträckning och på vilket sätt dessa styrmedel används för hållbarhetsintegrering. Studien indikerar även att formella och informella styrmedel i samverkan leder till ökad hållbarhetsintegrering. Slutligen visar studien att formella och informella styrmedel hjälper företag i sin hållbarhetsintegrering och bidrar med ökad kunskap i denna komplexa fråga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)