Windows 10 för inbyggda system : En undersökning av Windows 10 IoT Enterprise

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

Sammanfattning: Microsoft lanserade Windows 10 i mitten av 2015. Windows 10 är en serie operativ-system med flera versioner anpassade för många olika användningsområden. Windows 10 IoT Enterprise är en av versionerna inriktade på olika typer av inbyggda system. Vid anpassning utefter miljö kan delar av operativsystemet därför låsas ned och begränsas. För konfiguration av Windows 10 finns både gamla och nya verktyg tillgängliga. I detta projekt görs en undersökning av nedlåsnings- och anpassningsmöjligheter, samt konfigurationsverktyg med fokus på Windows 10 IoT Enterprise. De verktyg som har använts är Microsofts helt nya Windows Imaging and Configuration Designer, men även det lite äldre Windows System Image Manager. Med och utan hjälp av dessa verktyg har flera konfigurationsmöjligheter undersökts. Detta inkluderar bl.a. användar- och applikationsbegränsningar, branding (mjukvarumässig produktmärk-ning), och utseendeanpassningar. Utöver detta behandlas även framtagandet av färdig-konfigurerade Windows-avbildningar ytligt. Projektet har bestått av åtskilliga tester, främst baserade på Microsofts egna dokumentation. Majoriteten av de möjligheter och konfigurationer som har undersökts har visat sig fungerande och någorlunda lättanvända. En fungerande funktion har endast bedömts som sådan om denna uppfyller de beskrivningar Microsoft själva har givit ut. Detta utan att för den sakens skull förstöra andra delar av systemet. I slutändan beskriver resultaten till stor del funktioner som finns och fungerar, men inte i vilka praktiska scenarier dessa lämpar sig för användning. Vid konfiguration av större nedlåsningsfunktioner uppvisar Windows ICD problem. Ytterligare problem som också har noterats berör bl.a. möjligheterna för profilkopiering och generalisering i Windows 10.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)