De nyutexaminerade operationssjuksköterskornas inträde i arbetslivet - en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Inträdesperioden som nyutexaminerad operationssjuksköterska på sin arbetsplats kan upplevas som svår och full av olika utmaningar och hinder, eftersom de nyutbildade befinner sig ständigt i obekanta situationer. Syftet med studien var att belysa de nyutexaminerade operationssjuksköterskornas erfarenheter av att börja arbeta inom operationssjukvården. En intervjustudie med sju operationssjuksköterskor genomfördes, där en latent innehållsanalys användes för analys av erhållet material. Resultatet visade på att inträdet i arbetslivet var starkt beroende på operationsavdelning, dess miljö, introduktionstid och samarbetsförhållanden. Introduktionstiden, samt handledare hade en betydande roll i den nyutexaminerades inskolningsprocess. Trots sin oerfarenhet skapade de nyutbildade egna strategier för att känna sig säkra i sina handlingar och bidra till patientsäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)