Decentraliserade organisationer och Koncernövergripande hållbarhetsmål : Enheters responderande

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur och varför enheter inom en decentraliserad organisation responderar på koncernövergripande hållbarhetsmål. Resultatet är baserat på data från intervjuer och föreslår att enheter inom decentraliserade organisationer responderar på institutionellt tryck i form av koncernövergripande hållbarhetsmål på två olika vis. Om arbete mot hållbarhetsmålen redan existerar i arbetssättet i företagskulturen och anses vara en del av organisationens identitet identifieras arbetet och symboler skapas för att förmedla detta till intressenter, vilket skapar legitimitet. Arbete mot hållbarhetsmålen som inte redan existerar implementeras och tillämpas inte bara symboliskt utan även med samtycke. Responsen sker med möjlighet till valfrihet och anpassning. Faktisk implementering föreslås bero på att arbetet går i linje med redan existerande företagskultur, efterfrågan hos kunderna, att det finns vinning för den egna enheten genom legitimitet hos kunder och medarbetare, för att det ligger i det egna ansvaret i den decentraliserade modellen samt för att överleva på marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)