Skapande och återskapande av genus i läromedel. Diskursanalys av fem läromedel i NO-ämnena med avseende på genus.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Malin Andersson; [2008]

Nyckelord: Genus; kön; fysik; biologi; kemi; NO; sexualitet;

Sammanfattning: De flesta lärare använder läroböcker i sin undervisning. Det innebär att dessa böcker har enpåverkan på skolans verksamhet och därför bör uppnå de normativa föreskrifter som styrskolans verksamhet. Jag har undersökt fem läromedel i de olika NO-ämnena med avseende på hur dessaförhåller sig till genus och kön. Särskilt fokus har legat på de avsnitt som behandlar sexualitet.Hur utrymmet är fördelat mellan män och kvinnor, vilka bilder av könen som förmedlas i textoch illustration samt om dessa bilder är stereotypa. Det material jag valt är fem läroböcker i fysik, biologi och kemi. En från vardera stortläromedelsförlag samt en extra som innehöll ett uppslag som kallades "fokus på genus". Jag har analyserat läromedlen med hjälp av diskursanalys. Diskursanalys är både teori ochmetod, vilka används integrerat med varandra. Med teorins hjälp försöker diskursanalysentydliggöra mönster i analysmaterialet som är sammankopplat med rådande diskurser.1 I undersökningen har jag kommit fram till att läromedlen förmedlar en bild av mannen ochkvinnan som varandras motsatser. Mannen är norm. Han syns mer, är mer aktiv och oftastförekommer han i mer tekniska och karriärsinriktade verksamheter. Kvinnan är motsatsensom syns mindre och i passiva, ofta stereotypa verksamheter. Detta är ännu tydligare i deavsnitt som behandlar sexualiteten. Här förmedlas en bild av mannen som ägare avsexualiteten som han riktar mot kvinnan som är mottagare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)