Hörs jag nu? : En studie i hur ett plötsligt införande av distansarbete har påverkat kunskapsarbetares upplevelse av effektivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Som konsekvens av COVID-19 så tvingades organisationer runtom världen att ställa om till distansarbete för att minska smittspridningen. Omställningen genomfördes i hög fart och i denna kontext så har vi utfört en kvalitativ studie hos en fallorganisation för att undersöka hur distansarbetet påverkat deras upplevda effektivitet genom att intervjua medarbetare på en storbank i Sverige. För studien har vi genomfört tio semistrukturerade intervjuer med kunskapsarbetare som jobbat med kunder på distans. Vår studie handlar om de här kunskapsarbetarnas upplevda effektivitet och utifrån svaren vi fått så identifierar vi faktorer som påverkat deras effektivitet som inkluderar bland annat: hemmiljön, organisationens stöd, intern och extern kommunikation, livssituation och kundrelationer. Analys genomfördes i form av en innehållsanalys av transkriptionerna från intervjuerna. Vi har kommit fram till att organisationen kan ha en positiv inverkan på kunskapsarbetarnas upplevda effektivitet vid distansarbete om rätt åtgärder tas, däribland har vi identifierat att det är viktigt att stödja sina medarbetare och att hjälpa dem att ordna en god arbetsmiljö när de distansarbetar för att kunna arbeta med hög upplevd effektivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)