Yezidier i Sverige : Diaspora, religion och identitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

Författare: Madleine Nilsson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen har varit att få en bild av yezidiernas religion och deras liv i exil. Hur yezidier ser på sin identitet och möjlighet att utöva sin religion i Sverige. I uppsatsen finns en kort forskningsöversikt av de centrala delarna i yezidismen. För att få svar på mina frågor har jag använt kvalitativ intervju som metod. Undersökningen är gjord i form av djupintervjuer med yezidier bosatta i Hässleholms kommun. Med hjälp av intervjuerna har jag tittat närmare på deras religiösa traditioner, tankar om andra religioner, regler och hur de upplever det är att leva som yezid i Sverige. Innehållet i intervjuerna har jag sedan kopplat till aktuell diasporaforskning och tidigare studier av yezidier i diaspora.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)