”Det är skönt när det är tyst” : En studie om några elevers upplevelser av att undervisas i en särskild undervisningsgrupp

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Vi vill med denna studie bidra till det specialpedagogiska forskningsfältet för att öka förståelsen kring elevers upplevelser av att undervisas i en särskild undervisningsgrupp. Syftet med studien är att undersöka hur några elever upplever sin skolgång och sitt lärande i en särskild undervisningsgrupp. Detta är en kvalitativ studie som utgår från ett barnperspektiv och en fenomenologisk forskningsansats. Vi har använt semistrukturerade frågor och intervjuat tio elever i två kommuners särskilda undervisningsgrupper.  Denna studie redogör för sociokulturellt och specialpedagogiska perspektiv. Genom dessa perspektiv tolkades det insamlade intervjumaterialet som först analyserades med den interpretativa fenomenologiska analysmetoden. De elever vi har intervjuat berättar om sina upplevelser av att undervisas i en särskild undervisningsgrupp. Deras svar visar i stort att de är positiva till sin kunskapsutveckling. De uttrycker även att de känner en större arbetsro eftersom det är lugnare och tystare än i deras tidigare klasser. Den största framgångsfaktorn enligt eleverna är att den särskilda undervisningsgruppen är mycket mindre än en vanlig skolklass. De intervjuade eleverna återkommer i sina svar till betydelsen av den lilla gruppen och den lugnare arbetsmiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)