Strategikartans kausala samband- en fallstudie om orsak-verkan mellan immateriella tillgångar och interna processer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Strategikartans kausala samband – en fallstudie om orsak-verkan mellan immateriella tillgångar och interna processer Seminariedatum: 2012-01-12 Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Emelie Axelsson, Miriam Chakir, Vendela Klint Handledare: Mikael Hellström, Gert Paulsson Fem nyckelord: Strategi, balanserat styrkort, strategikarta, orsak-verkan, kausala samband Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur lärande- och utvecklingsperspektivet och interna perspektivet i strategikartan binds samman genom orsak–verkan och huruvida dessa kausala samband kan identifieras i företag. Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har författarna valt att genomföra en kvalitativ fallstudie. Genom semi-strukturerade intervjuer har primärdata inhämtats som tillsammans med sekundärdata i form av affärsplaner, årsredovisningar, hemsidor och dagspress analyserats för att komma fram till ett resultat. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram bygger på Kaplan och Nortons balanserade styrkort och strategikarta. Författarna presenterar även kritik som riktas mot det balanserade styrkortet. Empiri: Empirin består av primärdata som har samlats in genom fem intervjuer med personer med ledningspositioner. Därtill har sekundärdata insamlats genom affärsplaner, årsredovisningar, hemsidor och dagspress. Resultat: Studien visar att vissa kausala samband kan identifieras mellan lärande- och utvecklingsperspektivet och det interna perspektivet i strategikartan. Samtidigt ger studiens resultat även stöd till den kritik som riktats mot teorin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)