Internethandel- En studie om hur en liten butik påverkas genom att även driva en webbshop

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Idag väljer allt fler butiker att starta en webbshop och på så vis nå ut till fler kunder samt marknadsföra sig på ett enkelt vis. Eftersom konsumenter söker och jämför produkter via Internet är det viktigt att företag och deras erbjudande är tillgängliga även där och inte försvinner i det brus som uppstår på marknaden på grund av exempelvis konkurrenter. Syftet med vårt arbete är att undersöka, analysera samt diskutera hur en mindre klädbutik påverkas av att både driva en butik och en webbshop samt även vilka fördelar som kan utnyttjas. Vi har intervjuat tre företag som har fått svara på ett antal frågor om hur det är att driva en webbshop. Vi valde att intervjua mindre butiker som använder sig av webbshop som ett komplement, för att se hur det påverkar företaget. Dessutom har vi skickat ut en webbenkät där konsumenterna fått besvara ett antal frågor om deras shoppingvanor på Internet. Det var relevant för oss att undersöka både företagens och konsumenternas syn på näthandel, för att få en så rättvis bild som möjligt av hur det ser ut i verkligheten. Utifrån våra undersökningar tillsammans med vår teoretiska referensram har vi kommit fram till att en hemsida med webbshop är ett bra sätt att marknadsföra sig på och nå ut till potentiella kunder. Det visade sig också att kunder flera gånger i veckan besöker en webbshop och handlar någon eller några gånger i månaden. Från företagens perspektiv har vi fått reda på att det är en kostsam process att driva näthandel. Det kräver mycket tid och energi för ständigt hålla sidan uppdaterad. Today, more and more stores choose to start an online shop and thus reach more customers and market themselves in a simple way. As consumers search and compare products thru the Internet, it is important that companies and their offer is also available there and not lost in the noise that occurs in the market because of such competitors. The aim of our work is to investigate, analyze, and discuss how a small clothing shop is influenced by both operate a retail store and an online store as well as the benefits that can be utilized. We interviewed three companies that have been asked a number of questions about how it is to run a shop. We chose to interview smaller shops that use web shop as a supplement, to see how it affects the company. In addition, we sent out an online survey in which consumers had to answer a number of questions about their shopping habits on the Internet. It was appropriate for us to examine both the business and consumer views on e-commerce, to get as fair a picture as possible of how it looks in reality. Based on our studies, together with our theoretical framework, we have concluded that a website with online shop is a great way to market themselves and reach out to potential customers. It was also found that customers several times a week visiting a web shop and is one or a few times a month. From the corporate perspective, we have learned that it is a costly process to drive online sales. It requires a lot of time and energy to constantly keep the site updated.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)