Motivation : Berättande text med analogt eller digitalt verktyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Författare: Mia Catrin Poijes; Linda Ekström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna studie tar vi reda på hur motivation kommer till uttryck när elever skriver berättande text samt hur olika skrivverktyg påverkar elevers sätt att arbeta med berättande text. Syftet med undersökningen är också att observera läraren i klassrummet och se om läraren har någon koppling till elevernas motivation. Undersökningen genomförs i två olika kommuner i två olika årskurs 4 med totalt 24 elever. Metoderna vi använder oss av är observation med observationsschema samt frågeformulär där eleverna har möjlighet att svara hur de tänker angående analogt och digitalt skrivande. Varje elev skrev två olika berättande texter med hjälp av sagokort som är ett hjälpmedel som kan användas i skrivprocessen. Sagokorten föreställer karaktärer och platser. Resultatet visade att eleverna i större utsträckning föredrog att skriva digitalt jämfört med analogt. Det visade sig också att de digitala texterna blev längre, då eleverna snabbare kom igång med sitt skrivande och då skrivverktyget inte var ett hinder. Lärarens roll var också viktig i kombination med skrivverktyget för elevernas motivation att skriva en berättande text.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)