Hälsostatus hos katter på svenska äldreboenden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Författare: Ida Jonson; [2019]

Nyckelord: feline; katt; terapi; äldreboende; hälsa; psykiskt; beteende; stress;

Sammanfattning: Användning av terapidjur är vanligt förekommande inom äldrevården. Idag används katter som terapidjur inom både vård och omsorg för att ge mentalt och socialt stöd. Katt är ett av de vanligaste djuren som bor på äldreboenden och dess närvaro har visat sig bidra med stora hälsoeffekter hos de äldre som t.ex. bättre allmänhälsa, minskade stressnivåer och ökade sociala interaktioner. Undersökningar visar alltså att katter på äldreboenden bidrar med påtagliga hälsoeffekter men få studier har gjorts med fokus på kattens välbefinnande. I detta examensarbete har 18 katters välbefinnande på 13 äldreboenden i Västra Götaland, Stockholm och Uppsala län undersökts genom intervjuer, kliniska undersökningar av katterna samt observationsstudier av hälften av dem. Sammanfattningsvis verkar de flesta katter på äldreboenden relativt friska utan större tecken på allvarliga hälsoproblem. En önskvärd förbättring kan göras gällande fetma och munhygien. Av katterna i studien var 35 % överviktiga och 63 % hade måttligt till kraftigt med tandsten. Att ha en eller ett par personer som har yttersta ansvaret för katten hade kunnat bidra till bättre rutiner både gällande skötsel och eventuell veterinärvård. Trots flera personer i rörelse upplevdes katterna trygga i sin miljö och ingen katt visade rädsla eller aggression under beteendestudien. I princip alla katter levde i en sådan miljö att det fanns möjlighet för dem att utföra ett naturligt beteende. För att få en uppfattning om katters hälsostatus på äldreboenden i hela Sverige hade ett större antal katter behövts i studien från alla delar av Sverige. Det hade även varit önskvärt att göra beteendestudier på katter som bor i de boendes lägenheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)