Faktorer som påverkar livskvaliteten inom palliativ vård: ur patientens och anhörigas perspektiv : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: När den botande behandlingen av sjukdom inte längre uppnår ett önskat resultat sätts palliativ vård in, vilket är en symtomlindrande vård. Den palliativa vårdens mål är att förebygga och lindra lidandet samt möta fysiska, psykosociala och existentiella problem. Detta för att kunna ge högsta möjliga livskvalitet för patienter och deras anhöriga. Syfte: Syftet med studien är att beskriva faktorer som påverkar livskvaliteten inom palliativ vård – ur patientens och anhörigas perspektiv. Metod: Examensarbetet utfördes som en litteraturöversikt som baserades på 15 stycken vetenskapliga artiklar. Artiklarna inhämtades från databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO och var publicerade mellan åren 2009-2019. Resultat: Flertalet faktorer påverkade livskvaliteten hos både patienter i palliativ vård och deras anhöriga. Faktorerna delades in i kategorierna; fysiska, psykosociala och existentiella faktorer. Konklusion: Livskvaliteten påverkas både negativt och positivt för patienter som erhöll palliativ vård och deras anhöriga. Kategorier för faktorerna är; fysiska, psykosociala och existentiella. Sjuksköterskan bör arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt och ett holistiskt synsätt för att uppmärksamma behov och vad som påverkar livskvaliteten hos patienter och deras anhöriga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)