BIM för fastighetsförvaltning - En studie med avseende på effektivisering av ythantering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

Sammanfattning: Utvecklingen inom förvaltningsbranschen gällande BIM och dess fördelar har lett till ett ökat intresse av ämnet hos fastighetsförvaltare. Detta då de insett möjligheterna med att kunna ställa krav och påverka de BIM-modeller som skapas under projektering för att göra de användbara i förvaltningen av byggnaden. Syftet med detta examensarbete var att effektivisera flödet av ytinformation från nybyggnadsprojektering vidare in i förvaltningsskedet. Examensarbetet fick från Helsingborgshems sida i uppgift att analysera och ta fram ett konkret sätt för företaget att få tillgång till ytinformationen som finns i BIM-modellerna för förvaltningen. Ett av målen var att ta fram en kravspecifikation för företagets BIM-modeller vad gäller affärskritisk ytinformation för förvaltningsskedet. Examensarbetet omfattar informationsinsamling, genomförande och analys. Denna informationsinsamling ligger till grund för verifiering och utvärdering av verksamhetsmålen. Examensarbetet kan på ett konkret sätt påvisa ett affärsvärde för företaget vid implementeringen av en integrerad, automatisk och effektiv väg för informationsflödet mellan systemen som används idag. Resultatet visar på att Helsingborgshem tidigt i projekteringen kan och bör ställa krav på BIM-modellen för att möjliggöra att modellerna som skapas kan användas vidare i förvaltningen. Genom att ha en tydlig kravspecifikation att lämna till projektör för nybyggnation går det med enkelhet att få ut de ytor med tillhörande information som är relevanta för förvaltningen. För Helsingborgshem kommer det resultera i insparade mantimmar och skapar möjligheter till ett mer konkurrenskraftigt underlag för upphandlingar, av t.ex. städ, att lämna ut till entreprenörer. Företaget kommer bli en bättre och mer effektiv beställare och byggherre när ytinformationen är exakt. Det finns även ett behov av att ha en specifik kontrollfunktion utsedd av företaget vars uppgift är att granska inkommande BIM-modelleveranser så att eventuella fel och brister upptäcks direkt och kan åtgärdas redan under projekteringsfasen. Denna kontroll är i nuläget nödvändig och kommer krävas så länge processen inte är standardiserad. Detta då arkitekter och projektörer som ritar modellerna ofta saknar insikt och kunskap om vad som krävs för förvaltningsskedet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)