"Vi trollar lite med knäna” : En intervjustudie om trygghetsarbete i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien var att bidra med fördjupad kunskap om förskollärares förståelse av och arbete med trygghet i relationer till olika mänskliga aktörer i förskolan, liksom vilka ramar och utmaningar de möter i detta arbete. Genom detta har vi undersökt hur förskollärare uppfattar och förstår begreppet trygghet och dess betydelse för barns lärande och utveckling. Vi har även undersökt förskollärares arbetsmetoder i trygghetsarbetet i förskolan och vilka faktorer som de identifierar som utmaningar i arbetet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex verksamma förskollärare och har analyserats med hjälp av anknytningsteori och ramfaktorteori. Den tematiska innehållsanalysen av intervjuerna visar att trygghet är ett begrepp med många olika nyanser och betydelser beroende på kontexten. Förskollärarna belyser särskilt två aspekter som påverkas och avgörs av trygghet: barns upplevda trygghet som förutsättning för fortsatt lärande samt trygghet som grunden för en kvalitativ pedagogisk verksamhet. Trygghetsarbetet formas av relationer och miljöer, och utmanas av faktorer i relationella dueller i form av tid, ekonomiska prioriteringar och förtroendets påverkan. Uttrycket “trolla med knäna” återkommer i studiens insamlade material vilket översätts till en acceptans och försoning, vad gäller förhållningssätt och arbetsmetoder gentemot de begränsningar som ramfaktorer utgör. Resultatet visar att förskollärarnas attityd och förhållningssätt gentemot ramfaktorer är viktiga och att dessa påverkar hur de ser på och kan genomföra trygghetsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)