Synen på och användandet av lek i förskoleklass och grundskolans tidiga år

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Björn Andersson; [2006]

Nyckelord: lek; språk; utveckling; arbetssätt;

Sammanfattning: AbstractSynen på och användandet av lek i förskoleklass och grundskolans tidiga årBjörn AnderssonAndersson, B. (2006). Synen på och användandet av lek i förskoleklass och grundskolans tidiga år. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskolaDetta är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med två förskollärare och två lärare i grundskolan angående deras syn på lek och dess användande i undervisningen. Det övergripande syftet är att försöka ta reda på varför lek används i mindre omfattning i grundskolan jämfört med förskoleklassen. Min huvudfrågeställning är: Varför utnyttjas inte leken i större utsträckning i grundskolan? För att besvara min huvudfråga använder jag mig av dessa underfrågor: Vilka likheter och skillnader finns det i pedagogers syn på lekens betydelse för barns kognitiva utveckling i förskoleklass och i grundskolans tidiga år? (Detta gäller vad barn lär sig genom lek och vilka för- och nackdelar det finns med att använda sig av lek.) Hur används lek för att främja barns språkutveckling i förskoleklass och i grundskolans tidiga år? För att få svar på mina frågeställningar har jag analyserat intervjuerna utifrån relevant litteratur. Det viktigaste resultatet jag kommit fram till är att den målrelaterade skolan sätter press på lärarna och då ges inte leken samma utrymme som den får i t.ex. förskoleklass. Även om olika pedagogers definition av lek varierar, kan man, om man utgår från minsta gemensamma nämnare, säga att samtliga intervjupersoner har en positiv inställning till lek och att den bör få större utrymme i undervisningen. Studien är genomförd på två olika skolor i Skåne.Nyckelord: lek, språk, utveckling, arbetssätt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)