Intensitetens betydelse för styrkeökning vid träning till muskulär utmattning hos styrketränade individer : -En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Muskelstyrka är av stort värde för att bibehålla god hållning och aktivitetsnivå i såväl dagliga livet som i idrottssammanhang. Styrketräning har visats vara ett utmärkt sätt att uppnå styrka. De gamla teorierna om hur man på bästa sätt bedriver styrketräning har på senare år utmanats av studier som visar att man kan uppnå likvärdiga resultat med lågintensiv styrketräning till utmattning som med högintensiv sådan. Dessa studier har dock begränsats till otränade individer. Syfte: Att belysa hur intensiteten påverkar muskelstyrkan hos tränade individer. Metod: Litteratursökning i PubMed, SportsDiscus and Cinahl. Sju artiklar inkluderades genom granskning enligt PEDro scale. Resultat: Resultaten av denna review är ofullständiga till följd av begränsad statistisk power för styrkeökning i de inkluderade artiklarna. Ingen artikel undersökte en låg-intensitets interventionsgrupp. Det tycks föreligga en liten fördel för träning med belastning motsvarande 2 – 5 RM jämfört med 8 – 12 RM vid bänkpress. Slutsats: Det går inte utifrån denna litteraturstudie att dra några egentliga slutsatser om intensitetens betydelse för tränade individer, det behövs fler studier av god kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)