Ett musikprojekt för socialt utsatta : En intevjustudie om betydelsefulla faktorer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om och på vilket sätt Västerås Stads-missions musikprojekt för människor i social utsatthet är meningsfullt och vad det är som gör att musikprojektet fungerar. Vi sökte även efter tecken på self-efficacy. Studiens åtta respondenter var musikprojektets bandmedlem-mar, supportrar och personal på Västersås Stadsmission. Vi använde oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer samt observationer. Den teoretiska referensramen utgörs av teorin om self-efficacy, tron på den egna förmågan. Studiens resultat visar att respondenterna upplever musik-projektet som meningsfullt och att vad som anses meningsfullt varierar. De mest framträdande effekterna är: få spela instrument/sjunga alternativt lyss-na på musik, få bekräftelse både musikaliskt och/eller som person, ha en sysselsättning, känna att man bidrar och gör gott, tillhöra en grupp och kän-na vänskap samt bättre mående. Studiens resultat pekar på fem viktiga fak-torer som gör att musikprojektet fungerar: musikprojektets flexibla ramar, att bandmedlemmarna redan kunde spela/sjunga, att musikprojektet medve-tet utvecklas sakta, att deltagarna känner gruppkänsla och att musikprojektet upplevs meningsfullt. Projektledaren är betydelsefull på grund av sin per-sonliga kompetens samt för sina kontakter inom musikbranschen. I resultatet finns tydliga tecken på self-efficacy hos bandmedlemmarna. Vilken betydel-se detta har i musikprojektet framgår däremot ej. Nyckelord:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)