Ett huvudcykelstråk i Malmö - Cykelns roll i planeringen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Trafik och väg

Sammanfattning: Sveriges transportpolitiska mål belyser vikten av hållbara resor. En nationell cykelstrategi är framtagen som en del i att uppnå det övergripande målet. Cykelplanering måste ske på ett tidigt stadium och vara med under hela planprocessen och bilen måste komma i andra hand i stadsplaneringen. En bra grund i planeringen är att försöka beskriva funktionen i ett differentierat cykelnät, en uppdelning på huvud- och lokalnät. Detta examensarbete behandlar cykelns roll i stadsplaneringen på både nationell, regional och lokal nivå. Olika hinder i cykelplaneringen tas även upp. Detta görs med en litteraturstudie och framställning av ett huvudcykelstråk i Malmö. Resultatet från en workshop presenteras även i rapporten. Ett intressant resultat från workshopen var att det inte verkar finnas några hinder för att planera ett huvudcykelstråk i Malmö. Det är kommunerna själva som har det största ansvaret för att cykelinfrastruktur byggs som i sin tur ger en stads invånare möjligheter till att resa hållbart. Det föreslagna stråket som presenteras i rapporten kan vara början till fler liknande cykelstråk runt om i staden. Detta skulle kunna hjälpa Malmö att uppnå sitt cykelmål som är att 30 procent av alla resor i staden ska ske med cykel år 2030.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)