Betydelsen av regi, arbetsmiljöfaktorer och lokalisering av arbetsplatsen för lärare : Marija Buric & Tamara Kostic

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Denna studie handlade om arbetsmiljöfaktorer utifrån variablerna socialt stöd, krav, kontroll och rollförväntningar för lärare. Huvudsyftet var att undersöka om det fanns några skillnader mellan variablerna beroende på vart skolan är lokaliserad (förort, närförort, centrala Stockholm) eller typ av skola (friskolor och kommunala). Datainsamlingen skedde via webbenkäter. Urvalet bestod av 116 lärare (32 män och 84 kvinnor, åldersspann 25-65). Det fanns signifikanta skillnader gällande socialt stöd; lärare som arbetade i friskolor hade mer socialt stöd än lärare vid kommunala skolor. Lärare som arbetade i friskolor hade mer stöd från chef och familj. Lärare som arbetade i grundskola hade mer stöd från arbetskamrater samt mer beslutskontroll än de lärare som arbetade i gymnasieskolor. Kommunala skolor hade mer rollkonflikter, positiva utmaningar samt mer inlärningskrav än lärare vid friskolor. Det fanns inga signifikanta skillnader på arbetsmiljöfaktorer beroende på skolans lokalisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)