Pojkbarn - mindre skyddsvärda än flickebarn i sexualbrottssammanhang?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Detta arbete behandlar sexuella övergrepp mot barn, och det övergripande syftet med arbetet är att undersöka om sexualbrottslagstiftningen missgynnar pojkbarn. De brott som behandlas är våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn och sexuellt övergrepp mot barn. Arbetets utgångspunkt är våldtäktsbestämmelsen, vilken omfattar både sexuella handlingar bestående av samlag och handlingar vilka innebär en kränkning jämfört med den vid påtvingat samlag. Av särskilt intresse är dessa andra handlingar som är jämförliga med samlag. Dessa består av anala, orala och vaginala övergrepp, där penetrationens vara eller icke vara tycks ha avgörande betydelse, trots att fokus ska ligga på kränkningen och inte den sexuella handlingens tekniska karaktär. Har inte den sexuella handlingen dessa inslag kan övergreppet inte anses vara jämförligt med samlag, och därmed inte våldtäkt mot barn. Istället rubriceras handlingen som sexuellt övergrepp mot barn, vilket har ett betydligt lägre straffvärde. Ett vanligt övergrepp pojkar och flickor utsätts för är sexuell beröring av det egna könet. När pojkar utsätts kallas övergreppet för onani, när flickor utsätts kallas det bland annat för smekningar, beröring och instoppande av fingrar. Flickors könsorgan är av en sådan anatomisk natur att de penetreras vid en sådan typ av beröring som i utomjuridiska sammanhang benämns onani. Pojkars könsorgan låter sig inte penetreras. Lagstiftaren anser att onani typiskt sett inte utgör en sådan kränkning som är jämförlig med den vid påtvingat samlag. Således är ett övergrepp bestående i att sexuellt beröra en pojkes könsorgan aldrig våldtäkt, men att sexuellt beröra en flickas könsorgan kan vara våldtäkt. Dessa två handlingssätt är snarlika varandra, men kränkningarna bedöms som olika allvarliga. Frågan är om skillnaden i kränkningshänseende är så pass stor att det motiverar skillnaden i straffvärdet. På denna fråga svarar författaren nej, då det är fler faktorer än penetration som avgör hur kränkt ett barn blir av övergrepp. Eftersom liknande handlingar bedöms som mer kränkande, och därmed har ett högre straffvärde, när det är en flicka som utsätts för dem, anser författaren att pojkbarn är mindre skyddsvärda än flickebarn i sexualbrottslagstiftningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)