Föräldrars erfarenhet av att leva med ett barn som har diagnosen Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Förekomsten av attention-deficit/hyperactivity disorder uppgår till 7% bland barn globalt. ADHD har hög hereditet, omkring 57 % och det eftersöks fortfarande orsaker som kan kopplas till ADHD:s fysiologiska uppkomst. Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av att leva med barn med diagnosen attention-deficit/hyperactivity disorder. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes med en innehållsanalys av nio vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre kategorier framkom; Utanförskap och brist på förståelse, Rädsla för att förlora kontroll samt Vikten av bekräftelse och stöd. Föräldrar upplevde en ständig kamp för att behålla kontrollen över barnet, en oförståelse från omgivningen, en känsla av att inte ha något eget liv, att inte känna sig trodda samt brist på stöd, vilket resulterade i att föräldrarna kände utanförskap och isolering. Slutsats: Föräldrar till barn med ADHD beskrev svårigheter att få rätt till utredning men att efterföljande diagnostisering ofta gick snabbt. Det framkom både positiva och negativa erfarenheter av stöd och vägledning men majoriteten av föräldrarna upplevde trygghet och lättnad i kontakten med vårdpersonal som hade erfarenhet av barn med ADHD. Vid professionella interaktioner där det fanns kunskap om ADHD fanns ett holistiskt synsätt på barnet med ADHD och dess familj men inom den allmänna sjukvården fanns det begränsad kunskap och förståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)