Betydelsen av sjuksköterskans erfarenhet av läkemedelsavvikelser för möjligheten till säker geriatrisk vård

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Den geriatriska patienten är särskilt utsatt i vården. Äldres läkemedelsanvändande har ökat de senaste 25 åren enligt Socialstyrelsen vilket ställer högre krav på individuell anpassning och ökad kunskap hos sjuksköterskor. Sjuksköterskans ansvar att upprätthålla hög patientsäkerhet beskrivs både i lagstiftning och i kärnkompetensen säker vård. Trots detta uppskattade Socialstyrelsen 2015 att var 10:e patient drabbas av vårdskador i Sverige. Att flertalet patienter drabbas av vårdskador trots uttalad lagstiftning och åtgärder utgör problematik för säker vård. Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelsavvikelse för säker geriatrisk vård. Metod Studien genomfördes med kvalitativ metod med induktiv ansats. En semistrukturerad intervjumetod genomfördes med 12 intervjuer. Intervjuerna bearbetades med en manifest innehållsanalys. Resultat Samtliga sjuksköterskor i studien beskrev en komplicerad vårdsituation relaterat till den geriatriska patienten och en hög arbetsbelastning i relation till den tillgängliga tiden för arbetet. De beskrev rutiner de utarbetat för att motverka eventuella läkemedelsavvikelser. Sjuksköterskorna benämnde teknisk problematik och kommunikationsbrist i det dagliga arbetet. Slutsats Vården av den geriatriska patienten är komplex och kan innebära svårigheter rörande iordningställande och administrering av läkemedel för sjuksköterskor. Tidsbrist och organisatoriska brister framkom, vilket riskerar leda till läkemedelsavvikelser och därmed bristande patientsäkerhet. Sjuksköterskorna arbetade riskmedvetet och tillämpade kritiskt tänkande, vilket kan ha skyddat från läkemedelsavvikelser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)