Prestation, träning eller upplevelse? : Högstadieelevers uppfattningar om friluftsliv i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Mot bakgrund i tidigare forskning som har gjorts inom fältet är syftet med denna studie att undersöka vad ett mindre urval elever i grundskolans senare del, inom ramen för skolans idrottsundervisning, uppfattar att friluftsliv går ut på kopplat till Engströms praktiker och logiker. Vad anser eleverna att de ska lära sig under lektionerna i friluftsliv? Vilka syften lyfter eleverna med friluftsliv som innehåll i idrott och hälsa? Vilken/vilka logiker och praktiker präglas undervisningen i friluftsliv av enligt eleverna? Metod För att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar utgår studien från en kvalitativ ansats med intervjuer med hög grad av standardisering som metod. Studien omfattade sex respondenter som alla gick på högstadiet. Dessa deltagare valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Innan de faktiska intervjuerna skedde genomfördes två pilotintervjuer. Som teoretiskt ramverk har Engströms logiker och praktiker använts för att kunna förstå innebörden av olika aktiviteter inom kroppsövningskulturen kopplat till friluftsliv. Resultat Studien visar på att de praktiker och logiker som till största del präglar undervisningen i friluftsliv, enligt eleverna i studien, är tränings- och prestationspraktiken med tonvikt på träningspraktiken, med logikerna färdighets- och fysisk träning. Eleverna anser att det de ska lära sig under lektionerna i friluftsliv främst består av fysisk träning och färdighetsträning. De tror även att friluftsliv finns med som ett moment för att de ska få lära sig olika färdigheter som hör ihop med friluftsliv. Slutsats Slutsatsen från resultatet är att beroende på vilken praktik/praktiker och logik/logiker som eleverna själv drivs av så ser eleverna också på friluftslivet på olika sätt. Exempelvis så ansåg de elever som själva drevs av prestation och tävling att det fanns ett större inslag av detta inom friluftslivet och därmed att det präglades av detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)