“Men vad har man bråttom till egentligen?” : En kvalitativ intervjustudie om arbetsrelaterad stress i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Jenny Hallberg; Malin Hellström; [2016]

Nyckelord: stress; pedagoger; förskola;

Sammanfattning: Forskning visar att arbetsmiljön är viktig för människans välmående eftersom människan tillbringar mycket tid på arbetet. Syftet med den här studien var att undersöka och analysera förskollärares uppfattningar om arbetsrelaterad stress i förskolan. Vi ville undersöka pedagogers syn på orsaker till arbetsrelaterad stress i förskolan, hur barnen påverkas av pedagogers stress samt hur ohälsosam stress kan motverkas. Vid undersökningen använde vi oss av kvalitativ intervju med fem pedagoger för att få fram utförliga svar. Resultatet visade att pedagogerna upplever stress på arbetet och orsakerna till detta är många. Det framkom att barn påverkas av pedagogers stress främst genom att bli oroliga och stressade. Av resultatet framkom även hur ohälsosam stress kan motverkas, exempelvis genom att minska barngrupperna och genom att ha en god struktur i arbetet. Studien visar slutligen att goda relationer i arbetslaget är en viktig del i arbetet för att motverka ohälsosam stress i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)