Hiv/Aids patienters erfarenheter av stigma i mötet med vårdpersonal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Det är en förhållandevis liten andel personer som lever med diagnostiserad hiv-infektion i Sverige, men eftersom flertalet av dessa personer kommer från högendemiska länder är det som blivande sjuksköterska av intresse att undersöka vad stigmatisering kan innebära i mötet med vårdpersonal. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa hiv/aids-patienters erfarenheter av stigma i mötet med vårdpersonal. Metod: Litteraturstudie är baserad på femton empiriska studier med kvalitativ ansats. Artikelsökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Vid kvalitetsgranskning användes SBU;s kvalitetsgranskningsmall. Som analysmetod användes Graneheim & Lundman 2004. Resultat: Fem kategorier framkom från analysen; bristande integritet, fördomar, rädsla, bortprioritering och okunskap. Konklusion: Hivstigma utgör ett hinder för patienters tillgång till behandling samt riskerar vidare smittspridning. Stigma inom vården kan leda till att patienter undviker att delge sin hiv-status eller undviker att söka vårdtjänster. Detta utgör en risk för såväl patienten som vårdgivaren. Sårbara riskgrupper bland hiv-patienter är framför allt migranter och unga kvinnor, vilket kan vara viktigt att uppmärksamma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)