Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

Sammanfattning:

I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, eller bedrivit e-handelsverksamhet i liten skala. Ämnet för denna studie föreslogs av den svenska detaljhandelskedjan Företag X[1], som har beslutat att lansera en e-handel i början av år 2016. Företag X föreslog att författaren skulle kartlägga vad som krävs för att gå från en liten nyetablerad e-handel, till en stor och framgångsrik e-handel som bidrar till företagets lönsamhet och fortsatta välmående. Studiens syfte är således att kartlägga praxis och metoder som möjliggör framgångsrik expansion av e-handeln för medelstora, svenska detaljhandelsföretag.

För att uppnå syftet valdes en kvalitativ multifallstudie-design. Information till den teoretiska referensramen samlades in från vetenskapliga artiklar och böcker, och kompletterades med sekundärempiri i form av rapporter från företag. Kvalitativ primärdata samlades sedan in från intervjuer med tre fallföretag, som hittades genom en mindre tvärsnittsstudie av 20 konkurrenter till Företag X där företagens EBITDA-marginal de senaste fem åren studerades.  

Studiens resultat visade att den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad har sett en mycket expansiv trend de senaste åren, och att denna ser ut att hålla i sig under det kommande decenniet. Detta innebär att marknadsklimatet håller på att förändras och går mot att bli allt mer digitalt, vilket kräver att företagen ser över sina försäljningsorganisationer. Den största trenden på marknaden kallas ”omnikanalhandel”, och innebär i korthet att företaget integrerar sin butiks- och e-handelsförsäljning för att möjliggöra en sömlös köpupplevelse för kunden. Denna trend har framträtt som ett svar på ett nytt köpmönster som noterats bland kunderna, där dessa rör sig mellan företagens digitala och fysiska försäljningskanaler under köpresan.

Studien pekar på att de e-handelsrelaterade frågor som är viktigast att adressera och arbeta med finns inom följande områden:

 • Kundfokus
  • IT
  • Kundrelationer
  • Lyhördhet mot kund
 • Kostnadseffektivitet
  • Supply chain och logistik
  • Strategi och styrning
 • Motståndshantering
  • Utbildning
  • Samspel med butiker

Studien utgör författarens examensarbete i utbildningen Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola.

 

[1] Företag X heter egentligen något annat, men har bett att få vara anonyma i denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)