Uppdrag och handlingsutrymme – En kvalitativ studie av fem socialsekreterares upplevelser av det sociala arbetets verklighet

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna C-uppsats är att undersöka socialarbetares egna upplevelser i det sociala arbetet med fokus på uppdraget i arbetet och hur detta formas samt vilket handlings¬utrym¬me socialsekreterarna har. Våra frågeställningar är: 1.) Var upplever socialsekreterarna att deras uppdrag kommer ifrån och hur ser uppdraget ut? Finns det flera uppdragsgivare? 2.) Upplever socialsekreterarna att de själva har möjlighet att påverka/forma uppdraget? 3.) Ser socialsekreterarna någon motsättning mellan klienters och organisationens intressen? 4.) Vilka hinder och möjligheter ser socialsekreterarna i sitt arbete?Vi har intervjuat fem socialsekreterare inom olika delar av socialtjänstens Individ- och familje¬omsorg i Göteborg. Som teoretisk referensram har vi socialkonstruktionism samt symbolisk interaktionism samt begreppet handlingsutrymme. Uppsatsen tar upp olika aspekter av det sociala arbetet, dess uppdrag och mål samt hur socialsekreterare anser att dessa formas i samspel mellan organisation, socialsekreterare och klient. Slutsatser är att det sociala arbetets konstruktion är komplicerad. Många faktorer påverkar hur den enskilda socialsekreterarens uppdrag formas, däribland det formella uppdraget från samhället, lagen och organisationen samt socialsekreterarens egna värderingar och tankar. Även klienten kan påverka hur uppdraget formas i det enskilda ärendet. Socialsekreterarna tyckte sig ha ett ganska stort handlingsutrymme inom de ramar de verkar inom och vi kunde se exempel på att uppdraget ibland kunde vidgas. Begränsningar som nämns är tidsbrist och ekonomiska resurser. I vissa fall kunde socialsekreterarna se konflikter mellan klientens och organisa¬tionens intressen i samband med dessa begränsningar, särskilt de ekonomiska. Andra hinder som tas upp är samarbetssvårigheter mellan enheter och brist på samsyn vad gäller synen på sociala problem. Möjligheter i arbetet som nämns är att fritt kunna utforma sitt arbete genom att lägga upp sin tid eller välja teori/metod själv. Till sist kan vi konstatera att socialsekreterare befinner sig i en komplicerad position där hon/han måste ta hänsyn till både organisationens och klientens intressen. I detta finns ett handlingsutrymme som socialsekreteraren måste förvalta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)