Äktenskapsbalken, sambolagen och lagen om registrerat partnerskap - historik och utveckling. Dags för en förändring?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Emma Sonesson; [2007]

Nyckelord: Familjerätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka hur äktenskapslagstiftningen, sambolagstiftningen och lagstiftningen kring registrerat partnerskap kom till och hur den har utvecklats fram till idag. Vidare försöker jag utröna varje lagstiftnings syfte och funktion för att utifrån detta göra en bedömning av om en sammanslagning av äktenskapsbalken och lagen om registrerat partnerskap till en könlös äktenskapsbalk skulle vara möjlig. Äktenskapet är en institution för tvåsamhet med lång historia och bär med sig stor respekt. Äktenskapet har gått från att vara ett rent statusförhållande med mannens dominans över kvinnan till att idag vara ett avtal där mannen och kvinnan är jämställda och inträder och utträder på lika villkor. Syftet med äktenskapet är emellertid det samma som från början, vilket kan sammanfattas med att främja ett samarbete mot det gemensamma bästa. Sambolagstiftningen är en betydligt nyare rättslig konstruktion. Lagstiftaren balanserar mellan att inte göra intrång i förhållanden där parterna inte vill omfattas av lagstiftning och samtidigt erbjuda ett skydd för de mest basala värdena (det gemensamma hemmet samt bohaget). Partnerskapslagen är den allra yngsta av de tre lagstiftningarna. I Sverige började diskussionen kring homosexuell samlevnad 1973 men först 1994 införde vi partnerskapslagen. Lagen ger samma rättsverkningar som äktenskapsbalken med några få, obetydliga undantag och äktenskapets syfte, att arbeta mot det gemensamma bästa, verkar passa bra in även på partnerskapet. Mitt slutsats är att samboskapet även i fortsättningen bör lämnas ifred och att man ska akta sig för att lagstifta för mycket kring samboende som faktiskt inte önskar omfattas av något särskilt regelverk. Dock menar jag att man bör slå samman äktenskapsbalken och partnerskapslagen till en könlös äktenskapsbalk. Jag finner motargumenten ohållbara och jag anser att den nuvarande tillämpningen av två olika lagar med två olika benämningar, beroende av sexuell läggning, är diskriminerande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)