Effektivisering av robotcell med avseende på cykeltid och framtida produktvariation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Detta projekt har utförts på monteringslinan i Volvo Construction Equipment (VCE), Hallsberg. Där har man en robotcell som arbetar i samspel med limstationerna 17&18. Utav 4 hyttfamiljer limmas och monteras glasrutor till 3 av hyttfamiljerna manuellt. Robotcellen limmar glasrutorna för 1 hyttfamilj som har 2 typer av hytter, med en cykeltid på 8,4–9,5 min. Då takttiden ligger på 7,5 min/hytt för resten av linan anses limstationerna vara en trång sektor enligt VCE. Med en ökad framtida produktvariation och ett ökat kundbehov anser VCE att den trånga sektorn har förutsättningarna för att bli en framtida flaskhals då takttiden ska ner till 7,2 min/hytt till år 2020. Med hjälp av Leanprinciper och Sex Sigma verktyg har projektutförarna avhandlat frågeställningen "Hur kan robotcellen effektiviseras med avseende på cykeltid och framtida produktvariation?". Genom en framtagning av en nulägesanalys med hjälp av tidmätningar, intervjuer och teoriinsamling kunde sedan en värdeflödeskarta skapas. Genom rotorsaksanalyser på icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter kunde ett förbättringsförslag presenteras med en uppskattad cykeltid på mindre än 7–7,6 min. Detta med hjälp av en hanteringsrobot och en limrobot som har separata aktiviteter som är parallella, istället för att ha en robot som har samtliga aktiviteter som i nuläget. Projektutförarna rekommenderar att VCE för arbetet vidare genom att- ta reda på hur lång tid det tar för en automatiserad limning av glasrutor till samtliga hyttyper, - undersöka hur snabbt hanteringsroboten behöver arbeta i förhållande till limroboten för att tillfredsställa behovet av glasrutor för limroboten, - undersöka hur kasserade glasrutor från robotcellerna påverkar monteringsflödet samt - undersöka utvecklingsmöjligheter för att effektivisera den enda värdeskapande aktiviteten för limroboten med avseende på cykeltid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)