Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. Inköpsprocessen för transporter är den processen som ser till att transporttjänsterna åt kunderna köps från 3PL företagen. Wexiödisk upplever några problem gällande inköpsprocessen för transporter i form av brist på kunskap kring processens aktiviteter, problem med standardisering och känner att den utförs på ett gammaldags sätt. Detta leder till slöserier, problem med delegering och ineffektivitet. En ökad grad av outsourcing leder ofta till ökade kostnadsbesparingar, men det är svårt att fånga hur kostnader förändras från att hantera processen internt till att den hanteras av en tredje part. Syfte: Syftet med studien är att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter som i nuläget förekommer i inköpsprocessen för transporter genom att kartlägga processen, detta med avsikt att utveckla och ge förslag på förbättringsarbete. Syftet är också att identifiera och undersöka hur kostnader förändras och vilka faktorer som påverkar dessa vid en potentiell outsourcing av inköpsprocessen för transporter i SME, samt utveckla en kostnadsmodell för identifiering av dessa kostnader. Metod: Studien är en en-fallstudie där kvalitativa metoder användes. Relevant data för studien samlades in med hjälp av ostrukturerade- och semi-strukturerade intervjuer samt egna observationer på plats. Först upprättades processkartorna för processen för respektive marknad med syfte att skapa kunskap kring processens aktiviteter och identifiera ickevärdeskapande aktiviteter. Därefter identifierades förbättrigsförslag för att reducera slöserierna. På slutet analyseras möjlig outsourcing av processen i fokus och kostnadsförändringar som kan ske. Slutsats: Inköpsprocessen för transporter på Wexiödisk präglas av en del manuella arbetsmoment och brister i informationsflödet som skapar slöserier, framför allt i form av överarbetning. Det finns fler icke-värdeskapande aktiviteter när det gäller processen för den utländska marknaden än den svenska. Förbättringsförslag som identifierades och kan reducera slöserierna är i form av digitalisering och utveckling av befintligt affärssystem samt ökad integration. Även en ökad standardisering av processen kan ge positiva effekter på processen och ett verktyg att uppnå det är 5S. Det identifierades flera kostnader av att hantera processen internt, framför allt indirekta kostnader. Den högsta kostnadsposten är personalkostnader för transporthanteraren. Kostnader som kan tillkomma vid outsourcing av processen kategoriserades in i fem kategorier: Avtalsrelaterade kostnader, Transaktionskostnader, Underhållnings- och tjänstekostnader, Riskkostnader och Gömda kostnader. Dessa kostnader beror på olika faktorer och storleken kan vara större eller lägre beroende på förutsättningar. i Växjö.  Bakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. Inköpsprocessen för transporter är den processen som ser till att transporttjänsterna åt kunderna köps från 3PL företagen.Wexiödisk upplever några problem gällande inköpsprocessen för transporter i form avbrist på kunskap kring processens aktiviteter, problem med standardisering och känner attden utförs på ett gammaldags sätt. Detta leder till slöserier, problem med delegering ochineffektivitet. En ökad grad av outsourcing leder ofta till ökade kostnadsbesparingar, men det är svårt att fånga hur kostnader förändras från att hantera processen internt till att den hanteras av en tredje part. Syfte: Syftet med studien är att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter som i nuläget förekommer i inköpsprocessen för transporter genom att kartlägga processen, detta med avsikt att utveckla och ge förslag på förbättringsarbete. Syftet är också att identifiera och undersökahur kostnader förändras och vilka faktorer som påverkar dessa vid en potentiell outsourcing av inköpsprocessen för transporter i SME, samt utveckla en kostnads modell för identifiering av dessa kostnader. Metod: Studien är en en-fallstudie där kvalitativa metoder användes. Relevant data förstudien samlades in med hjälp av ostrukturerade- och semi-strukturerade intervjuer samt egna observationer på plats. Först upprättades processkartorna för processen för respektive marknad med syfte att skapa kunskap kring processens aktiviteter och identifiera icke-värdeskapande aktiviteter. Därefter identifierades förbättrigsförslag för att reducera slöserierna. På slutet analyseras möjlig outsourcing av processen i fokus och kostnadsförändringar som kan ske. Slutsats: Inköpsprocessen för transporter på Wexiödisk präglas av en del manuella arbetsmoment och brister i informationsflödet som skapar slöserier, framför allt i form av överarbetning. Det finns fler icke-värdeskapande aktiviteter när det gäller processen för den utländska marknaden än den svenska. Förbättringsförslag som identifierades och kan reducera slöserierna är i form av digitalisering och utveckling av befintligt affärssystem samt ökad integration. Även en ökad standardisering av processen kan ge positiva effekter på processen och ett verktyg att uppnå det är 5S. Det identifierades flera kostnader av att hantera processen internt, framför allt indirekta kostnader. Den högsta kostnadsposten är personalkostnader för transporthanteraren. Kostnader som kan tillkomma vid outsourcing av processen kategoriserades in i fem kategorier, nämligen avtalsrelaterade kostnader, transaktionskostnader, underhållnings- och tjänstekostnader, riskkostnader och gömda kostnader. Dessa kostnader beror på olika faktorer och storleken kan variera beroende på förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)