Barnmorskors upplevelser av att vårda ur ett transkulturellt perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Begreppet transkulturell innebär att förstå varandra även när språk, religion och kulturella traditioner skiljer sig åt. Sverige är ett mångkulturellt land, där 19,7% av befolkningen var födda i ett annat land än Sverige. Barnmorskor skall hålla sig ajour avseende evidensbaserad kunskap och utföra ett evidensbaserat arbete med beaktande och kunskap om andra kulturers uppfattningar, synsätt och övertygelsers påverkan på sexualitet och reproduktion. Syfte: Att kartlägga publicerad forskning genomförd i Sverige som undersökt barnmorskors upplevelser av att vårda ur ett transkulturellt perspektiv. Metod: En systematisk sökning genomfördes i PubMed, CINAHL, Scopus, PsychINFO och ASSIA. Metoden som användes för uppsatsen var systematisk litteraturöversikt, där totalt 204 artiklar screenades på titel och abstractnivå samt 17 i fulltext och granskades enligt Joanna Briggs bedömningsmall, där åtta artiklar inkluderades i litteraturöversikten. Resultat: Tre huvudkategorier identifierades i resultatet. (1) barnmorskor i transkulturella vårdmöten, (2) barnmorskor i relation till optimal och jämlik vård och (3) barnmorskor i förhållande till kvinnans livssituation. Resultatet belyser barnmorskors erfarenheter av transkulturella vårdmöten i Sverige som präglas av organisatoriska förutsättningar samt ett behov av fördjupade kunskaper inom olika kulturer, religioner och etniciteter. Slutsats: Barnmorskor upplever vården som bedrivs för kvinnliga immigranter som utmanande och ojämlik. Vidare forskning avseende utmaningar behövs för att möjliggöra utveckling och en förbättring av reproduktiv- och perinatal hälsa ur ett transkulturellt perspektiv, där den kvinnliga immigranten betraktas unik, vilket går i linje med teorin om personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)