Att arbeta som nyexaminerad sjuksköterska inom slutenvård : en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Att arbeta som sjuksköterska innebär ett stort ansvar med varierande arbetsuppgifter, professionens huvudområde är omvårdnad där målet är att kunna ge en personcentrerad vård som är av god kvalité. Sjuksköterskor kan även ses som “spindeln i nätet” då de är en viktig del i det multiprofessionella teamet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att arbeta inom slutenvård. I litteraturstudien ingick tolv vetenskapliga artiklar, dessa analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Analysen resulterade i fem kategorier: Steget från student till yrkesverksam, Utmaningar med att arbeta patientsäkert, Stress och hög arbetsbelastning, Behov av support och trygghet samt Entusiasm och självsäkerhet i den nya rollen. Resultatet visade att nyexaminerade sjuksköterskors upplevde övergången från att vara student till yrkesverksam som svår. Även utmaningar med att tillämpa ett patientsäkert arbete relaterat till brister i kompetens upplevdes. Stress och hög arbetsbelastning var även en gemensam upplevelse. Behovet av support och trygghet från bland annat medarbetare var även framträdande upplevelse hos nyexaminerade sjuksköterskor. Slutligen upplevdes entusiasm och självsäkerhet i den nya rollen. Utifrån litteraturstudiens resultat dras slutsatsen att nyexaminerade sjuksköterskor upplevde första tiden i yrkesrollen som svår. Där det finns behov av ökad support, mer teoretisk och praktisk kunskap. Vidare forskning kring introduktionsprogram med mentorskap kan bidra till förbättrad upplevelse av att börja arbeta i sluten vårdverksamhet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)