Sociala medier och identitet : En ny diskurs och dess idéhistoria

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Sammanfattning: Den här uppsatsen argumenterar för att en ny identitetsdiskurs har uppstått under 2010-talet. Den nya identitetsdiskursen menar att det har uppstått ett nytt sätt att konstruera identitet i och med sociala mediers intåg i individers vardag. Diskursen undersöks utifrån de historiska källor som används i den för att på så sätt konstruera den nya identitetsdiskursens historiografi. Denna historiografi används sedan för att undersöka huruvida den nya identitetsdiskursen är ny i förhållande till dess argument att ett paradigmskifte skett kring identitetsskapande. Genom att analysera ett urval av författare inom den nya identitetsdiskursen dras slutsatsen att det inte är tydligt att identitet skapas på ett nytt sätt. Identitetsskapande processer som liknar de som återfinns i den nya identitetsdiskursen har beskrivits förut av främst sociologen Erving Goffman, men även Anthony Giddens och Michel Foucault. En nyhet som den nya identitetsdiskursen lyfter är lönsamheten hos de plattformar som utgör sociala medier och hur det medför att identitetsskapande processer blir lönsamma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)