Employer Branding : Hur kan företag eller organisationer utforma sitt varumärke för att skapa en attraktiv arbetsplats för de anställda?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: I dagens samhälle är det de mest attraktiva företagen som det går bäst för i bemärkelsen att de har flest personer som söker sig till organisationen samt att de lättare behåller sin personal. Denna studie vill ta reda på hur företag kan stärka sitt varumärke för att skapa en attraktiv arbetsplats för medarbetare.  De dimensioner av Employer Branding som har undersökts är den funktionella, psykologiska och den ekonomiska. För att svara på mitt syfte har en digital enkät använts. Resultatet visar att flexibel arbetstid, utmanande arbetsuppgifter, internutbildning och karriärutveckling är något som skattas högt av respondenterna, även delaktighet, tillitsfullt ledarskap och goda interna relationer. Det finns skillnader i skattningarna mellan kvinnor och män även om de flesta är av marginell karaktär. Män attraheras mer av hög lön, karriärmöjligheter och att företaget har ett marknadserbjudande som de gillar, kvinnor uppskattar i högre utsträckning att företaget är socialt ansvarstagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)