Representation av etnicitet och hudfärg i barnlitteratur : En innehållsanalys av 13 barnböcker utgivna 2016

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att bidra till en ökad förståelse om hur normer som etnicitet ochhudfärg framställs i barnlitteratur och hur det påverkas ur ett postkolonialt perspektiv.Detta analyseras utifrån en innehållsanalys. Detta undersöktes genom att 13 kapitelböckerför barn i åldern 6–9 år som är utgivna under 2016 slumpades fram från cirka 290 titlaroch analyserades genom ett analysschema bestående av fyra frågor. Dessa fyrs frågoranvändes sedan för att svara på de tre frågeställningarna som studien har. Resultatenvisade på att det nästan alltid är vita, svenska karaktärer representerade i barnlitteraturenoch att de flesta författare kommer från Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)