Upplever fysioterapeutstudenter icke formella förväntningar gällande träning under utbildningen? : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Förkunskapskrav inom träning finns inte i den grundläggande behörigheten till fysioterapeutprogrammet. Tidigare studier påvisade att en stereotypisk bild av fysioterapeutyrket fanns och att träning är en del av yrket. Fysioterapeutprogrammet lyfts också fram som ett krävande program som kan upplevas stressande. Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelser och erfarenheter av icke formella förväntningar vad gäller träning från lärare/kursledare och andra studenter hos en grupp fysioterapeutstudenter vid Uppsala universitet. Vidare var syftet att undersöka hur de upplever att icke formella förväntningar påverkar dem. Design och metod: Deskriptiv och kvalitativ design. Datan insamlades genom sex semistrukturerade intervjuer med studenter från termin 5 på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet. Dessa intervjuer analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studenter upplevde att det fanns icke formella förväntningar från lärare, externa föreläsare och andra studenter samt utifrån utbildningens krav medan somliga upplevde att det inte fanns förväntningar. Studenter påverkades positivt, negativt eller inte alls av dessa. Det fanns också upplevda stereotypa bilder från externa personer och hos studenter innan start på programmet om hur en fysioterapeutstudent ska vara, dessa förändrades under utbildningens gång. Konklusion: Studenterna upplevde och hade erfarenheter av icke formella förväntningar gällande träning fanns från lärare, andra studenter och externa personer samt utifrån utbildningens krav. Dessa icke formella förväntningar påverkade studenterna mycket olika, allt från positivt och motiverande till negativt och stressande medan somliga inte upplevde någon påverkan alls. Resultatet kan bidra till utveckling av utbildningen och bemötande av studenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)