Barnets digitala rättigheter - en analys av vilket rättsligt skydd som finns för barnets privatliv och integritet i barnkonventionen vid föräldrars exponering av barnet på sociala medier

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Det har sedan digitaliseringens framfart blivit allt vanligare att föräldrar publicerar bilder, videos och information om sina barn på sociala medier, särskilt när barnet befinner sig i känslomässiga tillstånd. Samhällsdebatten såväl som den rättsliga debatten har uppmärksammat att sådana publiceringar kan kränka barnets rättigheter. Barnet har en rätt till privat- och familjeliv enligt artikel 16 i barnkonventionen och syftet med uppsatsen är att utifrån ett barnrättsperspektiv undersöka och analysera om rättigheten utgör ett rättsligt effektivt skydd vid föräldrars exponering av barnet på sociala medier. Det vill säga om barnet kan tillgodogöra sig rättighetens skydd i praktiken eller om barnet kommer att möta särskilda hinder när rättigheten utövas gentemot en förälder. Uppsatsen behandlar problematiken med motstående intressen och rättigheter mellan barnet och dess föräldrar, såsom föräldrars långtgående bestämmanderätt över sitt barn, möjlighet att samtycka åt barnets vägnar, yttrandefrihet och rätt till privatliv- och familjeliv, vägt mot barnets rätt till privatliv. Även osäkerheten kring om artikel 16 i barnkonventionen kan tillämpas i relationen mellan barnet och föräldern diskuteras i uppsatsen. Rättsfall från bl.a. Högsta domstolen i Sverige och Norge samt Europadomstolen används i analysen. Utöver det materiella skyddet studeras även barnets processuella möjligheter att få sin rätt prövad i domstol vid en eventuell kränkning av rätten till privatliv. Avslutningsvis ges förslag på hur barnets rätt till privatliv i barnkonventionen, i förhållande till föräldrars exponering av barnet på sociala medier, kan stärkas i svensk rätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)