Ipadspelande och matematik - En observationsstudie av 4-5 åringars interaktion med Fingu

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Magnus Thorén; [2012]

Nyckelord: Pedagogiska datorspel; Ipad; matematik; grundlägga;

Sammanfattning: SAMMANFATTNINGSyfteSyftet med detta arbete var att studera hur barn i åldern 4-5 interagerar med ett Ipadspel som man hargoda grunder till att tro skulle kunna vara ett behjälpligt verktyg att använda imatematikundervisningen i skolan som komplement till traditionell undervisning.HuvudfrågorVilka svårigheter har eleverna när de spelar Fingu för första gången?Vilka möjligheter och svårigheter har pedagogen till att ge instruktioner och återkoppling?Går det att urskilja en progression första gången ett barn spelar Fingu?Metod och materialJag har använt mig av inspelad videofilm och där genom interaktionsanalys använt mig avkvantitativ metod men framförallt kvalitativ metod och tolkat barnen i deras interagerande med Ipadoch Fingu.HuvudresultatBarnen visar upp en rad olika svårigheter i interaktionen med Ipad och Fingu som är mer koppladetill handmotoriska problem än matematiska utmaningar. Resultatet visar också att en pedagog är tillstor hjälp att ha bredvid när man introducerar Ipad och Fingu, men kan också vara ettstörningsmoment för barnet. Slutligen gick det att se framsteg för ett barn som studerades redanförsta gången denna spelade.Betydelse för läraryrketDigitala verktyg kommer in mer och mer i skolvärlden så att forska inom detta område är viktigt förden framtida skolundervisningen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)