Får jag vägra alkohol- och drogtester med hänsyn till min personliga integritet? - Arbetsrättsliga problem vid alkohol- och drogtestning på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: En individs rätt till personlig integritet är grundlagsskyddad i ”Regeringsformen” (RF) 2:6 och konventionsskyddad i artikel 8 i Europakonventionen. Svensk lag reglerar däremot inte alkohol- och drogtestning. Denna uppsats syftar till att fastställa huruvida arbetsgivarens rätt att kravställa alkohol- och drogtester och den anställdes rätt till personlig integritet samverkar juridiskt. Vidare diskuterar uppsatsen om deltagande i alkohol- och drogtester som anställd skiljer sig i den privata och offentliga sektorn. Dessutom betonar uppsatsen vilka konsekvenser arbetsgivaren riskerar om de inskränker arbetstagarnas personliga integritet och vilka konsekvenser den anställde får om de vägrar delta i berättigade alkohol- och drogtester. Att vägra delta i sådana tester kan få allvarliga konsekvenser för de anställda såsom uppsägning eller omplacering. Att begränsa arbetstagarens rätt till personlig integritet kan även påverka företagets anseende och ekonomi. Både skyddet och befogenheten att besluta om testerna kan skilja sig åt i offentlig och privat sektor. Arbetsgivarens möjlighet att införa alkohol och drogtester ökar beroende på hur tredje part påverkas, om alkohol- och droganvändning skadar verksamhetens förtroende samt hur riskfyllt arbetet är.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)