Vad för möjligheter och problematik kan film som didaktiskt verktyg ha i undervisning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

Sammanfattning: I denna kunskapsöversikt har vi författare haft som syfte att fördjupa oss inom filmundervisning i skolan för att undersöka hur film kan användas i undervisning. Vi vill även undersöka om det finns forskning kring om film som undervisningsmaterial skulle kunna medföra problematik i undervisningen. För att undersöka detta har vi använt oss av både nationell och internationell forskning. Vi har gjort sökningar av vetenskapliga artiklar i databaserna ERIC, Libsearch och SwePub, men även i relevant litteratur. Forskning visar att filmundervisning i skolan kan hjälpa elevers avkodning och skrivprocess. Vidare menar den forskning som tas upp i den här kunskapsöversikten att film inte bara skapar engagemang och motivation bland eleverna i vid arbete med detta i klassrummet. Forskning tar upp att det kan finnas kopplingar mellan arbete med film och förbättring av elevers tal- och lyssningsfärdgheter. Samtidigt visar forskning på att det finns en viss okunskap kring hur film används som didaktiskt verktyg. Kunskapsöversikten visar att även om filmmediet har en didaktisk potential kan denna form av undervisning bära med sig vissa utmaningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)