Mäns erfarenheter i samband med prostatektomi : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Globalt sett är prostatacancer den näst vanligaste cancerformen bland män och drabbar oftast de som är över 70 år. Den vanligaste behandlingsmetoden som används kallas radikal prostatektomi och kan leda till erektionsproblematik och urininkontinens. Efter att ha genomgått prostatektomi kan även olika känslor av ångest, depression och psykologisk smärta uppkomma.

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa mäns erfarenheter i samband med prostatektomi.

Metod: Syftet besvarades med en litteraturstudie med hjälp av 11 kvalitativa artiklar. De valda artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till ett resultat.

Resultat: Resultatet resulterade i fyra huvudkategorier med nio underkategorier, vilka var ”Vikten av information– söka information på egen hand, att få information från vården, bristande information”, ”Behandlingen– välja rätt operation, tvingas ha kateter”, ”Förändrade kroppsfunktioner– att bli urininkontinent, att få erektionsproblem” och ”Stöd– relation till närstående, vårdpersonal”.

Konklusion: Litteraturstudien visade att varje erfarenhet var unik men att de flesta män hade likande erfarenheter av prostatektomibehandlingen. Männens olika erfarenheter kunde alla på ett eller annat sätt ses som ett lidande, då lidande upplevs olika och är unik för varje individ.

 

Nyckelord: prostatektomi, patienters erfarenheter, lidande, litteraturstudie

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)